ІНКЛЮЗИВА ОСВІТА

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ІНКЛЮЗИВА ОСВІТА)

У Сумському національному аграрному університеті роботу зі студентами з інвалідністю забезпечує навчальний, виховний, а також відділ міжнародної діяльності. Очолює навчальний відділ Колодненко Наталія Володимирівна, до складу відділу входить фахівець відділу по роботі зі студентами з інвалідністю. У структурі університету передбачена посада психолога, який за потреби здійснює супровід студентів з інвалідністю. З викладачами, які працюють зі студентами з інвалідністю у Сумському національному аграрному університеті проводиться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота.

Для викладачів діє науково-методичний семінар з питань інклюзивної освіти. Проведення семінару дає можливість краще розуміти особливості сприйняття інформації студентами з різними нозологіями, що позитивно впливає на засвоєння студентами навчального матеріалу. На кожній кафедрі університету створені графіки проведення індивідуальних занять та консультації для студентів з інвалідністю, кожному студенту з інвалідністю надається додатковий час у спеціально обладнаних приміщеннях для виконання завдань, складання заліків та іспитів.

У Сумському національному аграрному університеті успішно впроваджуються спеціальні інформаційні та навчальні технології. Викладачами розроблені сучасні методичні рекомендації для роботи в інклюзивних групах, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу та уможливлює виявлення індивідуальних особливостей студентів з інвалідністю, розвиває їхні інтелектуальні здібності. Найбільш розвиненою є методична робота зі студентами з порушенням слуху, оскільки чисельно особи з цією нозологією переважають з-поміж контингенту студентів з інвалідністю. Під час кожної лекції викладачі активно застосовують візуальні презентації, короткі навчальні відеофільми із субтитрами, що дає змогу зменшити інформаційний шум.

Викладачі забезпечують навчальні курси необхідною навчально-методичною літературою (зокрема конспектами лекцій, методичними вказівками до практичних занять, самостійної роботи, відеопрезентаціями). Консультації проводяться відповідно до складених на кафедрах графіків роботи науково-педагогічних працівників. На кожному занятті студенти отримують в електронній чи паперовій формі конспекти лекцій та інший необхідний навчальний матеріал. Рівний доступ до навчання студентів з вадами слуху реалізується завдяки адаптивним технологіям, за допомогою яких навчальний матеріал перетворюється у сприйнятну для студентів форму. Для відтворення теоретичного матеріалу використовуються відкриті та розгорнуті питання. Ефективним способом постановки навчальних практичних завдань є візуалізація вправ у формі кросвордів, криптограм, тестів, презентацій.

Викладачі Сумського національного аграрного університету, які викладають у групах, де навчаються студенти з інвалідністю, враховують особливості особистісно зорієнтованих занять. Застосовувані викладачами технології навчання в роботі зі студентами з інвалідністю дозволяють сформувати належний рівень теоретичної підготовки та отримати необхідні практичні навички.