На факультеті планується створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
розробка та обговорення робочих навчальних планів, типових програм навчальних дисциплін та інших документів, планування навчальної діяльності;
розробка та проведення заходів з удосконалення навчальної діяльності, підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;
розробка та обговорення методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методик організації проведення різних видів занять;
обговорення проблем інтенсифікації освітнього процесу, методики використання навчального телебачення, технічних засобів навчання, ЕОМ та дидактичних матеріалів до них;
розробка та обговорення методики проведення самостійної роботи слухачів, узагальнення досвіду цієї роботи та підготовка пропозицій щодо його удосконалення;
вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду методичної діяльності;
освоєння нових систем дистанційного навчання студентів за використання навчального середовища Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).