45 років СНАУ: біолого-технологічний факультет – пріоритетні напрямки розвитку

Біолого-технологічний факультет здійснює підготовку фахівців у галузі знань Аграрні науки та продовольство за двома спеціальностями:

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітні ступені: бакалавр, магістр та доктор філософії.

207 – Водні біоресурси та аквакультура, освітній ступінь бакалавр.

На другому (магістерському) рівні вищої освіти здобувачі навчаються за двома освітніми програмами: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Кінологія».

 

Навчальний процес, що здійснюється за використання інноваційних технологій та методів, які сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, проводять 5 кафедр факультету:

– Кафедра біохімії та біотехнології, зав. кафедри – д. с.-г. н., професор Бордунова О.Г.

– Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва та кінології, зав. кафедри – к. с.-г. н., доцент Павленко Ю.М.

– Кафедра технології кормів і годівлі тварин, зав. кафедри – к. с.-г. н., доцент Опара В.О.

– Кафедра розведення і селекції тварин та водних біоресурсів, зав. кафедри – д. с.-г. н., професор Хмельничий Л.М.

– Кафедра іноземних мов, зав. кафедри – к. пед. н., доцент Клочкова Т.І.

До складу науково-педагогічного колективу факультету входять: 7 професорів, докторів наук, 27 доцентів, 16 ст. викладачів, 1 асистент.

Відповідно до Стратегії розвитку Сумського національного аграрного університету однією з місій біолого-технологічного факультету є створення якісних умов для студентів з метою забезпечення повноцінної освіти шляхом поєднання сучасних методів навчання та наукових досліджень відповідно до потреб агропромислового сектору України, держави, науки, економіки та культури в цілому. За останні п’ять років було оновлено та відкрито лабораторії: Програмного забезпечення у тваринництві, Інноваційних технологій, якості кормів та продукції тваринництва, Кінології, Водних біоресурсів та аквакультури

Досвід професійної діяльності студенти набувають в процесі виробничої практики, що проводиться у відповідності до програм практики, у провідних підприємствах, в установах та організаціях м. Сум, Сумської та інших області. Студенти проходять практику на підприємствах – замовниках кадрів. Рекомендації останніх враховуються випусковими кафедрами при визначенні тематики кваліфікаційних робіт та наукової роботи студентів. Основними базами практики є: Глобино, Миронівський хлібопродукт, ТОВ Авіс Україна, Своя індичка.

 Враховуючи, що розвиток аграрного сектору є одним з найдинамічніших серед інших галузей економіки України, а агрокомпанії займають друге місце по діджиталізації усіх процесів (після IT-компаній), постає питання покращення підготовки фахівців та наближення їх до сучасних умов виробництва. Враховуючи, що викладання матеріалу для спеціалістів у теоретичній формі в навчальному закладі іноді відстає від реального стану речей на підприємствах галузі, важливою формою навчання є дуальна освіта, під час якої студенти отримують теоретичні знання в лабораторіях університету, а практичні – на базі передових підприємств. Керівництво факультету вже п’ять років поспіль співпрацює з одним найбільших виробників і переробників свинини – групою компаній Глобино в аспекті практичної підготовки студентів та їх дуального навчання.

З цією метою на факультеті розроблено наскрізну програму дуального навчання студентів, яка передбачає поетапне вивчення дисциплін навчального плану впродовж тривалого терміну на базі різних підрозділів та цехів групи підприємств. Кожні два тижні керівництво підприємства запрошує представників різних українських та міжнародних компаній для проведення лекцій та презентацій для студентів за їх фахом. Постачальники біопрепаратів, кормів, обладнання, консультанти з генетичної справи діляться актуальною інформацією. Не тим «Як має бути», а тим «Як є», і що дає на сьогодні реальний результат! Кожного разу плануються майстер класи на різні теми, за різним ступенем складності інформації, в залежності від рівня підготовки студентів. По закінченню чергового етапу стажування (практики) студент складає тест на наявність залишкових знань, набутих на дільниці.

  

Також на відповідних структурних підрозділах свинокомплексу та молочно-м’ясного комплексу проводиться практична підготовка студентів з наступним їх працевлаштуванням. За п’ять років співпраці дуальною формою навчання та практичною підготовкою охоплено понад 100 студентів факультету, значна частина яких після проходження дуальної форми навчання та практичної підготовки залишилась працювати на виробничих підрозділах групи компаній Глобино. Так на сьогодні два з семи підрозділів свинокомплексу очолюють випускники факультету. Також випускники та студенти факультету займають як робітничі, так і керівні посади на свинокомплексі, що підвищує імідж факультету та СНАУ в цілому.

Для підвищення рівня підготовки викладачів проводиться регулярне їх стажування на підрозділах свинокомплексу. Для цього розроблені програми стажування з урахуванням наукової та викладацької направленості викладачів.

 

На базі підприємства викладачами, аспірантами та студентами факультету виконуються наукові розробки. Значна частина студентів виконує курсові та дипломні роботи на базі матеріалів, отриманих під час навчання та практичної підготовки на свинокомплексі та молочно-м’ясному комплексі. На сьогодні в Глобинському свинокомплексі проводять свої дослідження п’ять пошукачів наукового ступеню доктора філософії, три пошукачі впродовж останніх трьох років захистили дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню доктора філософії.

Також впродовж останніх чотирьох років три студентські наукові роботи, які виконувались на базі групи підприємств Глобино були переможцями та призерами всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

З метою покращення теоретичної підготовки студентів на базі СНАУ співробітниками факультету спільно з колегами з інженерно-технологічного факультету за сприяння та на кошти меценатів з групи компаній Глобино, американської компанії Hog Slat, німецької компанії Бігдачмен створено навчальний клас, у якому встановлено новітнє обладнання цих фірм.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності факультету є: розробка нових та удосконалення існуючих технологій виробництва свинини; розробка інноваційних технологій для отримання високоякісної продукції птахівництва; впровадження ефективних систем годівлі різних видів тварин та птиці; селекційно-технологічні напрямки реалізації продуктивного потенціалу худоби північно-східного регіону України в умовах інтенсивного виробництва; удосконалення технології підготовки до службового використання та оцінки племінних і робочих якостей собак різних порід.

З поміж інших найбільш значущими держбюджетними тематиками, які виконуються науковцями факультету, є: «Впровадження нанокомпозитних матеріалів у інноваційні технології інкубації яєць сільськогосподарської птиці (науковий керівник – д.с.-г.н., проф. О.Г.Бордунова); «Методологія формування мікропопуляцій худоби з унікальними продуктивними властивостями за використання селекційних, генетичних та біотехнологічних методів» (науковий керівник – д.с.-г.н., проф. В.І.Ладика).

Протягом останніх п’яти років співробітниками факультету було захищено 1 докторську дисертацію та 9 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Результати наукової роботи викладачів представлені у публікаціях провідних фахових наукових видань, зокрема в журналах, включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, а також оприлюднюються на міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах тощо.

Співробітники факультету є організаторами та учасниками всеукраїнських семінарів з тваринництва. Зокрема 9 лютого 2022 року на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» м. Київ пройшов онлайн-вебінар «Створення унікальних мікропопуляцій молочної худоби». Співорганізатором даного заходу був Сумський національний аграрний університет, зокрема біолого-технологічний факультет. У вебінарі взяли участь понад 120 представників навчальних закладів України І-ІV рівня акредитації.

 

Науковці біолого-технологічного факультету здобули перемогу у номінації Економіка в обласному конкурсі наукових проектів “STOP COVID” за проект “Створення стад худоби з генотипами А2 А2 за бета казеїном з метою забезпечення молоком А2А2 пацієнтів зони ризику захворювань COVID 19”.

 Оскільки наукова робота відіграє важливу роль у формуванні професійних навичок майбутнього фахівця, студенти факультету також залучені до науково-дослідної роботи кафедр. Вони є співвиконавцями наукових проектів кафедри, приймають участь у студентських олімпіадах з фахових дисциплін та конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності. Наші студенти щорічно гідно представляють СНАУ на подібних заходах, що відображається у отриманих грамотах та дипломах.

 

Найчисельнішим структурним підрозділом факультету є кафедра іноземних мов. Робота кафедри спрямована на вирішення актуальних питань процесу освоєння і викладання іноземних мов – англійської, німецької, французької, української (для іноземних студентів) згідно європейських стандартів, удосконалення системи контролю іншомовних знань студентів аграрних спеціальностей; впровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій у гуманітарну підготовку майбутніх фахівців аграрного сектору, формування у студентів навичок міжкультурної комунікації; мовленнєвих компетентностей, необхідних для плідної професійної і ділової співпраці на світовому рівні.

Реалізуючи головну стратегію Сумського національного аграрного університету, головними цілями роботи кафедри є забезпечення високої якості процесу викладання для формування у студентів позитивного ставлення до іноземної мови, розвинення здібностей та навичок використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур сучасного світу, сприяння практичному оволодінню фаховою термінологією іноземної мови у різних галузях та у відповідності до потреб суспільства та ринку.

У жовтні 2018 року на базі кафедри іноземних мов було створено Центр тестування з англійської мови Pearson за результатами акредитації та на підставі сертифікату № 87331, виданого компанією Pearson Education Limited (Лондон). Завдання Центру полягає в організації та проведенні курсів з підготовки до міжнародних іспитів, а також у проведенні іспитів для підтвердження рівня володіння англійською мовою від А1 до С1: Pearson Tests of English General (для дорослих) та Pearson Tests of English for Young Learners (для дітей). За період з 2018 по 2022 роки у Центрі тестування пройшли підготовку, успішно склали іспит та отримали сертифікати міжнародного зразка викладачі СНАУ та інших закладів України, а також студенти СНАУ й учні шкіл м. Суми.

Кафедра іноземних мов має досвід співпраці з Американською урядовою організацією «Корпус миру США в Україні» у межах проекту «Викладання англійської мови як іноземної», метою якого було підвищення кваліфікації викладачів, що здійснювалося шляхом спільного (бінарного) викладання з волонтером Корпусу миру Сереною Берковіц, семінарів з підвищення мовної та методичної компетенції, покращення навичок спілкування англійською мовою студентами СНАУ, створення умов для просування позитивного середовища. Застосовуючи студентоцентровані методи навчання, волонтер співпрацювала з викладачами кафедри над вдосконаленням навчального процесу, що сприяло покращенню результатів навчання англійській мові.

Наразі кафедра іноземних мов співпрацює з Міжнародним освітньо-методичним центром «Dinternal Education», який є ексклюзивним представником всесвітньовідомої освітньої корпорації PEARSON в Україні, що дає можливість викладачам кафедри відвідувати курси професійного розвитку та онлайн-тренінги тренерів викладачів з багаторічним досвідом в Україні, Великій Британії та США. Зокрема, Invest In Your Teaching Career, Best Study Resources for University Students, Distance Learning in Higher Education, Do You Speak English? Teaching Speaking skills, націлені на знайомство з інноваційними техніками та методиками викладання іноземних мов.

                     

 У рамках договору про співпрацю Сумського НАУ та Кінологічної Спілки України кафедрою ТВППТ та кінології організовано навчання з підготовки заводчиків-кінологів, експертів-кінологів та інструкторів-кінологів. Нещодавно було укладено угоду з організації ще одного напрямку підготовки кінологів: перекладачів-помічників експерта з екстер’єру собак. За останні п’ять років зазначені освітні послуги отримали 1600 слухачів курсів, представників усіх регіонів України.

 

Щорічно на базі Сумського НАУ Національною поліцією України, за участі факультету, проводиться Чемпіонат з багатоборства зі службовими собаками серед молоді «Юний кінолог». Минулого року у змаганнях взяли участь 67 кінологічних пар з 23 областей України.

Проведено пʼять Відкритих національних змагань Кінологічної Спілки України з Аджиліті «Кубок СНАУ», ранг CACAg, чотири з яких мали статус кваліфікаційних змагань на чемпіонат світу FCI з кінологічного виду спорту Аджиліті. Також проведено три Дитячо-юнацьких чемпіонати з Аджиліті.

За сприяння профільної кафедри на базі університету Сумським обласним центром собаківництва Кінологічною Спілкою України щорічно проводяться міжнародні виставки собак усіх порід рангу САСІВ.

 

З Днем народження, СНАУ! Процвітання тобі та підкорення намічених вершин!