Кафедра “Технології кормів і годівлі тварин”

DSC_6729Кафедра заснована 1 березня 1981 року шляхом поділу кафедри тваринництва при Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва. Тоді на посаду завідуючим кафедрою був обраний Привало Олег Євгенович (з 1990 р. доктор сільськогосподарських наук, сьогодні професор, працює в м. Курськ, Росія). З 1995р. по 2010 р. кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Проваторов Герман Васильович. З 2010 року завідувачем кафедри є Бондаренко Юрій Васильович, доктор біологічних наук.

Співробітники кафедри:

Матеріальна база

Кафедра має в своєму розпорядженні 1 аудиторію для проведення занять. Аудиторія має все необхідне обладнання та посібники для проведення занять по дисциплінам, які закріплені за кафедрою. В процесі навчання використовуються мультемідійне, телеобладнання, лабораторне устаткування та виїзди в с.г підприємства.

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

На підставі досліджень, проведених в умовах господарств Сумської області у червні 2010 року, Корж. О. В. захищена дисертація на здобуття наукового кандидадата с. г наук на тему « Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць сіментальскої породи». Науковий керівник дисертаційної роботи доктор біологічних наук, професор Проваторов Г.В.

На основі досліджень, проведених в умовах КСП “Маяк” Тростянецького району Сумської області у червні 1999 року, Опара В. О. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою “Технологія вирощування ремонтних свинок на кормах власного виробництва”.

Рецепти комбікормів і раціони годівлі ремонтних свинок, поросних і лактуючих свиноматок, апробовані у практиці, успішно застосовуються в господарствах, у яких кафедра веде роботу. Науковий керівник дисертаційної роботи доктор біологічних наук, професор Проваторов Г.В.

В 1992 році Попсуєм В.В. на основі проведення серії дослідів в умовах господарств, які працюють на інтенсивних технологіях виробництва була підготовлена і захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Продуктивность свиноматок, рост и откормочные качества молодняка на рационах с гумоксином из торфа», наукові керівники професори Любецький М. Д. і Патров В. С.

В 2013 р. захищена  кандидатська дисертація аспіранта Бульченко І. О. «Ембріональні аномалії як складова генетичного тягаря с.-г. птиці України», науковий керівник дисертаційної роботи доктор біологічних наук, професор Бондаренко Ю.В.

Аспірантом Шаповал І. Г забрано  матеріал і підготовлена до захисту робота «Поєднання використання дезінфектантів при використанні у присутності тварин», науковий керівник доцент Попсуй В. В.

Наукова робота

Тема держреєстрації:

№ 0106U005923 «Удосконалення умов утримання телят та корів»,

№ 0110V007845 «Удосконалення умов утримання поросят сисунів та на дорощування»

№  0113U004783 «Розробка системи генетичного моніторингу популяцій с.-г. птиці»

Основними напрямами наукової роботи кафедри є випробування нових кормів та кормових добавок в раціонах різних видів тварин, підвищення продуктивності тварин, зниження витрат кормів і зменшення собівартості продукції,, покращення резистентності і підвищення продуктивності тварин, зменшення собівартості продукції,   визначення рівня генетичного тягаря в популяціях сільськогосподарських птахів, розробка методів елімінації генетичного тягаря. Співробітниками кафедри опублікована значна кількість книг, наукових статей, методичних розробок тощо з різних актуальних питань тваринництва.

Навчально – методична робота

Дисципліни, які викладаються на кафедрі для студентів:

- технологія кормів з основами кормовиробництва;

- методологія наукових досліджень та патентознавство;

- годівля сільськогосподарських тварин;

- генетика тварин з біометрією;

- молекулярна біологія

- технологія виробництва продукції свинарства;

- технологія кормів і кормових добавок;

- мікробіологія і біохімія м’яса;

- ветсанекспертиза м’яса та м’ясопродуктів;

- сучасні методи досліджень в тваринництві;

- годівля екзотичних  та декоративних тварин.

Всі дисципліни мають електронні варіанти робочих програм, навчально – методичних видань, тестів.

Готові до співробітництва

Співробітники кафедри готові до співпраці  за питаннями:

Оцінка поживності кормів і наукові основи повноцінного живлення тварин.

Зоотехнічна та економічна характеристика найбільш розповсюджених кормових засобів і виробництва кормів для сучасного тваринництва.

Нормування годівлі різних виробничих груп великої рогатої худоби у зв’язку з технологією їх утримання.

Проблеми годівлі м’ясних порід великої рогатої худоби.

Нормування годівлі різних виробничих груп свиней.

Способи балансування раціонів за допомогою ПЕОМ.

Ознайомлення з сучасними даними щодо хімічного складу кормових засобів.

Визначення перетравності органічних поживних речовин кормів і раціонів за диференційованою методикою.

Методики розрахунків енергетичної поживності кормових засобів за обмінною енергією, вівсяними кормовими одиницями та іншими сучасними показниками, що застосовують у світі.

Проблеми оцінки якості різних типових для тваринництва кормів.

Складання і балансування раціонів і комбікормів для різних виробничих груп великої рогатої худоби, свиней і птиці.

Оптимізація технології утримання свиней відповідно до умов годівлі та генетичної належності.

Аналіз стану племінної роботи і розробка перспективних селекційних планів для конкретних племінних стад свиней .

Методи визначення статі молодняку с. г птиці.

Видання кафедри.

Книга кормленые 1

Л. Дурст, М. Виттман. Кормление сельскохозяйственных животных. – Пер. с немецкого. – Под редакцией и с предисловием И.И. Ибатулина, Г.В. Проваторова. – Винница, Нова книга, 2003. – 384с.

Норми годівлі

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: Довідник / Г.В. Проваторов, В.І. Ладика, Л.В. Бондарчук, В.О. Проваторова, В.О. Опара.-Суми: ТОВ,,ВТД ,,Університетська книга,, , 2007.-488 с. Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ –ІV рівнів акредитації напрямку 1302 ,,Зооінженерія”

Годівля тварин

Г.В. Проваторов, В.О. Проваторова  Годівля сільськогосподарських тварин: Підручник. – Суми: ВТД ,,Університетська книга,, , 2004. – 510 с.

Видається за рішенням Вченої ради Сумського національого аграрного університету від 29 вересня 2003 року.